Informace k hodnocení žáků a předávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

V návaznosti na materiál “Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021”, zveřejněný MŠMT ČR dne 5.1. 2021, platí pro aktuální pololetí tyto zásady při hodnocení žáků, zohledněné i v aktualizovaném znění Školního řádu školy platném od 12.1. 2021:

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň však bude vzhledem k epidemiologické situaci při hodnocení zohledněn vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí dle § 184a odst. 3 školského zákona.

Hodnocení bude směřovat k větší podpoře učení žáků. Zaměří se i na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností.

Pro hodnocení žáků v tomto pololetí se nepoužije znění odstavce 2.3. “Pravidla pro hodnocení” v příloze Školního řádu č. 1 “Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků” (Klasifikační řád), a to v prvním bodě, který kvantifikuje minimálně nutný počet obdržených známek za pololetí.

Hodnocení za celé pololetí bude mít kombinovanou formu:

1. Formativní tělesná výchova“Splnil” (zúčastnil se aktivně realizovaných hodin TV či byl řádně omluven, v elektronické žákovské knize bude označen písmenem “S”), nebo “Nesplnil” (zúčastnil se realizovaných hodin TV pouze formálně bez aktivního přístupu – necvičil bez řádné omluvy, v elektronické žákovské knize bude označen písmenem “X”)

2. Sumativní – klasifikační stupeň 1 – 5: ve všech ostatních předmětech v rámci klasifikačních stupňů daných školním řádem

Hodnocení bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů z prezenční a distanční výuky, ale bude též přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Při používání klasifikace budou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nebude mít škola dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se na nižším stupni víceletého gymnázia postupuje podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona a stanoví se náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, žák nebude v daném předmětu hodnocen (písmeno "N"). Pro střední školy se uplatňuje stejný postup s tím, že navíc platí: „není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl“ (viz § 69 odst. 5 školského zákona).

Vydávání výpisů z vysvědčení

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování  plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola sdělí nejpozději do 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům formou zpřístupnění ve školním informačním systému (elektronické žákovské knížce). 

                                                                                              Jaroslav Zahrádka

                                                                                              Ředitel školy

 

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401