Informace pro maturanty – časový harmonogram závěru studia

Přinášíme zjednodušený přehled nejdůležitějších termínů důležitých pro závěr studia maturantů ve školním roce 2020/2021. Je zpracován na základě dokumentu "Opatření obecné povahy", vydaného MŠMT dne 15.3. 2021. Bližší informace získají maturanti prostřednictvím svých třídních učitelů.

Informace pro uchazeče o studium - posunutí termínů konání přijímacích zkoušek

Nové termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče o studium:

3.5. 2021 první termín čtyřleté studium

4.5. 2021 druhý termín čtyřleté studium

5.5. 2021 první termín šestileté studium

6.5. 2021 druhý termín šestileté studium

Náhradní termíny: 2. a 3.června 2021 pro oba typy studia

Uchazeči budou 14 dnů před konáním zkoušek pozváni písemně.

Informace pro maturanty – organizace 2. pololetí školního roku 2020/2021 a maturitních zkoušek v kostce

Milé maturantky a maturanti,

v textu níže uvádím přehledně základní důležité informace a změny v organizaci vašeho druhého pololetí a maturitních zkoušek v reakci naší školy na Opatření obecné povahy vydaného MŠMT ČR  dne 29. ledna 2021.

Informace pro uchazeče o studium – přijímací řízení, den otevřených dveří

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na Gymnáziu Chomutov,

kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 jsou zveřejněna v samostatném materiálu (rubrika „Přijímací řízení“).

Zde jsou shrnuta nejpodstatnější fakta:

Informace k hodnocení žáků a předávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

V návaznosti na materiál “Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021”, zveřejněný MŠMT ČR dne 5.1. 2021, platí pro aktuální pololetí tyto zásady při hodnocení žáků, zohledněné i v aktualizovaném znění Školního řádu školy platném od 12.1. 2021:

Informace k výuce od 4.1.2021

 

Dnem 4.1.2021 do (zatím) 10.1. přechází celá škola opět plně do distančního modulu výuky podle stávajícího rozvrhu s těmito výjimkami:

1. Bez tělesné výchovy

2. Rozvrh laboratorních prácí bude upřesňován vašimi vyučujícími a prostřednictvím změn v rozvrhu na příslušný den

3. Jsou možné konzultace s učiteli ve škole po dohodě v modulu 1 žák – 1 pedagog

4. Obědy je možné si vyzvednout na SZŠ v Palackého ulici do jídlonosičů, čas výdeje bude upřesněn v příštích dnech

Bedlivě sledujte každodenně suplování! O dalším vývoji po 10. lednu rozhodne vláda ČR, budeme vás informovat.

J. Zahrádka, ředitel školy

Comodo - Jsou svátky

2020 comodo jsou svatky

Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2021

Vám ze srdce přeje

pěvecký sbor Comodo a zaměstnanci Gymnázia Chomutov


 

Informace k provozu školy ve dnech 21.-22.12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních a středních škol na vyučování.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona. Žákům se ve volných dnech neposkytuje školní stravování.

Výuka od 7.12.

Dnem 30.11. se rozeběhla prezenční výuka 1.F a 2.F (ani jedna z těchto tříd nebude rotovat ani v příštích týdnech) bez TV a zpěvu v HV, maturanti se učí stále homogenně, tzn. s distanční výukou seminářů – tento stav potrvá do pátku 4.12

Od pondělí 7.12. bude moci probíhat prezenční výuka dalších tříd, a to i v heterogenní formě (prezenční semináře!), do školy přijdou rotačně zbylí žáci školy – jako první třídy 1.ABC, 3.F a 2.AB. Zbylých 6 tříd se bude učit tento první týden distančně, 14.12. si pozice na týden vymění. Tělesná výchova se do rozvrhu vrátí formou vycházek do přírody (dobré oblečení a obuv!), v případě špatného počasí budou žáci pod dohledem tělocvikářů sledovat v učebně videa se sportovní tématikou. 

V případě změn v důsledku nových nařízení vlády vás budeme včas informovat.

 

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách ve dnech 2. – 18.11. 2020

 

Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření, s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující: u 1. a 2. stupně základních škol a u středních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školáchUsnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020). Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

Distanční výuka platí nařízením vlády od 14.10.  do 23.10. 2020 pro všechny třídy školy. Vyučuje se online dle platného rozvrhu vyjma tělesné výchovy a laboratorních cvičení (v laboratorních cvičeních z biologie se řiďte pokyny svých vyučujících). Obědy pro žáky jsou zrušeny. Úřední záležitosti řešte pokud možno telefonicky či elektronicky.

J. Zahrádka, ředitel školy

Distanční výuka

Opatření MŠMT ze dne 8.10. 2020

Dle usnesení vlády s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky pro střední školy zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách. V těchto dnech bude probíhat pro tyto žáky povinná distanční výuka dle rozvrhu. Zákaz se nevztahuje na žáky plnící povinnou školní docházku (nižší stupeň víceletých gymnázií, tedy třídy 1.F a 2.F)Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních a středních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

                                      Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401